Informatie VVM

Door het samengaan van Vogelvereniging E.M.K.V. en V.S.V.M  op 1 juli 2016 is onze vereniging V.V.M (Vogel Vereniging Made) ontstaan, met als oprichtingsdatum de datum van oprichting van de oudste vereniging.                               

V.V.M. heeft op het ogenblik 30 leden  Ieder jaar organiseert V.V.M. onze eigen onderlinge kampioenschappen waar gemiddeld ongeveer 100 vogels tentoongesteld worden. Op deze tentoonstelling zijn verschillende speciale vogels te zien, zo waren er op onze onderlinge  tentoonstelling de kerkuilen als showvogels  en Lachende Hans als wedstrijdvogel te zien. Daarnaast doen diverse leden mee aan de grotere tentoonstellingen (zoals het Regionale Kampioenschappen, District Kampioenschappen en de Nederlandse Kampioenschappen) waar deze leden regelmatig in de prijzen vallen.

                                      vogel 16vogel 22vogel 20vogel 21

Het bestuur van V.V.M. wordt gevormd door een aantal fanantieke leden. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Dim van Groesen
  • Secretaris: Frans van Mook
  • Penningmeester: Cees Voermans                                                                                                                                                                       Bestuurslid Henriette van Meel                                                                                                                                                                                          Bestuurslid Mike van Meel 

 

  • Erellid Rien van Geloof 
  • Lid van verdiensten Piet van Bragt                                                                                                                                                                   

Ieder maand (behalve in juni, juli ,augustus en november) heeft V.V.M. een ledenvergadering. Deze wordt iedere eerste maandag van de maand gehouden in het clubhuis De Maayboom Kerkstraat 10 4921 BB Made

De contributie bedraagt slechts € 40,00 per jaar,  voor jeugdleden bedraagt de contributie € 10,00 per jaar. 

V.V.M is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers  http://www.nbvv.nl/   onder de code M19  District West –

Noord Brabant http://www.nbvv.nl/debond/west-noord-brabant.asp 

Lid worden kan op iedere 1e van de maand door aanmelding bij het bestuur of via onze contact pagina .

Het lidmaatschap kan beeindigd worden op 30 juni en 31 december door u als lid af te melden bij de secretaris uiterlijk 5 dagen voor de opzegdatum.  

REGELING INFORMATIEBEHEER EN VERSTREKKING  VOGEL VERENIGING MADE.

Artikel 1 DOEL Het stellen van regels ter bescherming van de privacy van de leden (Kortweg komt het erop neer dat er een verplichting voortvloeit om persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen). Artikel 2 DEFINITIE ersoonsgegevens: alles wat nodig is om een persoon te registreren als lid van de V.V.M, d.w.z. naam, adres, woongegevens, geboortedatum (om onderscheid te maken tussen senior- en jeugdlid) en daarnaast bereikbaar- en beschikbaarheid gegevens. Als extra registreert V.V.M eventuele functies, bv. Bestuursfuncties ,  ringencommissaris en leden t.t. commissie. Artikel 3 TOESTEMMING EN OPSLAG GEGEVENS DIGITAAL LEDEN Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de V.V.M en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Hij/Zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Voor jeugdleden dient V.V.M toestemming te verkrijgen van de ouder(s) of wettelijk voogd. Hij/Zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor: - administratieve- en contributieverwerking; - toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten; - bestelling van ringen met een persoonsgebonden uniek kweeknummer; - het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren van een tentoonstelling . Artikel 4 ALGEMEEN De verantwoordelijkheid voor het beheer van de persoonsgegevens wordt gelegd bij degene die de gegevens beheert, in dit geval de secretaris, namens het bestuur. Het opslaan van gegevens van leden heeft het doel om bedrijfsmatig de administratie en service te optimaliseren. Vogel Vereniging Made slaat daarvoor digitaal niet meer op dan strikt noodzakelijk t.b.v. haar administratieve handelingen. Artikel 5 BEVEILIGING Vogel Vereniging Made draagt zorg voor: a. Optimale technische beveiliging van deze database middels firewall applicaties b. Adequate bouwtechnische beveiliging van de systemen  c. Voorkoming tot misbruik en toegang door derden tot deze database d. Beperking van verstrekking van informatie, tenzij hiertoe gelast door erkende Nederlandse autoriteiten. Artikel 6 INZAGE INTERN Gegevens uit de in gebruik zijnde administratie zijn beschikbaar voor de bestuursleden en ringencommissaris van V.V.M   en voor Individuele leden van V.V.M. voor wat betreft hun eigen opgeslagen gegevens. Artikel 7 WEIGERING TOT VERSTREKKING  Vogel Vereniging Made verstrekt geen informatie t.b.v. reclame doeleinden, al dan niet gerelateerd aan de vogelliefhebberij en aan particulieren of instanties of individuelen leden, anders dan het telefoonnummer of emailadres  (tenzij dit door het lid expliciet is verboden). Er geldt één uitzondering: Vogel Vereniging Made dient persoonsgegevens door te geven aan de ledenadministratie van de NBvV.  Artikel 8  VERWIJDEREN GEGEVENS Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris tot het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens bij beëindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld                                                                                                             

Vastgesteld door het bestuur op 5 mei 2018 

Bestuur Vogel Vereniging Made.